Sarajevo, 20.03.2014 - Predstavljen Priručnik za primjenu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH. Priručnik je namijenjen uzbunjivačima koji prije samog čina prijave korupcije trebaju biti upoznati sa svojim pravima i obavezama, kao i institucijama koje imaju obavezu da usvoje interne akte o prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koja prijavljuju korupciju.

Conf20.03.20144

1. Januara 2014. godine na snagu je stupio Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH, koji je jednoglasno usvojen od oba doma Parlamentarne skupštine BiH, a odnosi se na državne institucije i pravna lica koja osnivaju institucije BiH.

Ovo je prvi evropski zakon koji uvodi instrumente predsudske zaštite i po tom segmentu je BiH sada lider u Evropi. Budući da je oblast nova, COD Luna je izradila priručnik za korištenje ovog zakona. Institucije su dužne da do 31. marta donesu interne akte o prijavljivanju korupcije i zaštiti prijavitelja.

Zakonom je propisan redoslijed prijavljivanja korupcije, što znači da zaposlenik treba prvo interno prijaviti korupciju osobi ili osobama koje su za to zadužene unutar institucije o kojoj je riječ, potom eksterno nadležnim institucijama, a u krajnjoj instanci se može javno objaviti. Svi zaposlenici trebaju biti upoznati sa zakonom kako bi pratili redoslijed prijavljivanja, jer zakon predviđa sankcije i za one koji ga zloupotrebljavaju.

Konferencija

Zakon predviđa izricanje novčane kazne rukovodiocu institucije od 10.000 do 20.000 KM, u slučaju da on u roku od 90 dana od dana stupanja Zakona na snagu ne donese navedene interne akte.

Državni Zakon štiti isključivo zaposlenike državnih institucija, čime je “pokriven” samo mali broj potencijalnih uzbunjivača širom BiH, ali predstavlja dobru osnovu da entiteti donesu vlastite zakone usklađene s državnim zakonom čime bi se postigla harmonizacija i ujednačena zaštita svih zaposlenika i drugih prijavitelja korupcije na svim nivoima, obuhvatajući javni i privatni sektor.

Na prezentaciji priručnika prisustvovalo je oko 30 predstavnika državnih institucija. Inspektor Upravnog inspektorata Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine g. Zlatan Širić naglasio je da je ova prezentacija priručnika izuzetno važna za primjenu državnog zakona te ga smatra važnim za mjere koje su dužni preduzeti rukovodioci institucija.

Ovdje možete preuzeti Priručnik na lokalnom i engleskom jeziku.

  17.03.2018 Ferienhaus Ostsee